pag. 179 – TEORIA PROFEȚIEI. PĂRINTELE MIHAI-ANDREI ALDEA ȘI „MÂNTUIREA” NON-ORTODOCȘILOR

179

D) TEORIA PROFEȚIEI. PĂRINTELE MIHAI-ANDREI ALDEA ȘI „MÂNTUIREA” NON-ORTODOCȘILOR

Sau, ceea ce amintește și Sfântul Apostol Pavel când vorbește despre cei care, neavând Lege, își sunt loruși Lege, ceea ce îi apără în Ziua Judecății (Romani 2.14-16) .

[aici se vede clar că nici Părintele Mihai-Andrei Aldea nu este lămurit în legătură cu ecumenismul, răstălmăcind Sfânta Scriptură, crezând că se pot mântui și păgânii fără de lege, așadar, ce lucru mare este să îi acorde de dragul „Sfântului Ardealului” titlu de „Sfânt” lui Francisc de Assisi.

Iată cuvântul din Sfânta Scriptură:

Rom 2:11 Căci nu este părtinire la Dumnezeu! 12 Câți, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor și pieri; iar câți au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecați. 13 Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați. 14 Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceștia, neavând lege, își sunt loruși lege, 15 Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau îi și apără, 16 În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.

După cum observăm limpede, fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței, îi învinovățește sau apără, dobândind un loc mai bun sau mai rău, în funcție de faptele lor bune și rele, la judecata de Apoi, dar nu îi mântuiește în sensul de unire cu Hristos în Împărăția Cerurilor, fiindcă cele ascunse ale tuturor oamenilor vor fi judecate prin Iisus Hristos prin Evanghelia Sfântului Apostol Pavel, care iată ce zice:

Mar 16:16 Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. Efe 4:5 Este un Domn, o credință, un botez. Gal 1:6 Mă mir că așa degrabă treceți de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie, 7 Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură și voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. 8 Dar chiar dacă noi sau un înger din cer var vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! 9 Precum v-am spus mai înainte, și acum vă spun iarăși: Dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit – să fie anatema! 10 Căci acum caut bunăvoința oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș plăcea însă oamenilor, n-aș fi rob al lui Hristos. 11 Dar vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; 12 Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.

Fiindcă însuși Părintele Arsenie Boca susține că în afara Sfintei Biserici nu există mântuire, chiar dacă a greșit considerând ca a face parte din Ea și ereticii latini și uniați, Părintele Aldea se face din acest punct de vedere (prin această frază) mai ecumenist decât mentorul său. De aceea nu vom dezbate pe larg această tâlcuire după Sfinții Părinți, pentru a combate rătăcirea Părintelui Aldea, dar vom spune pe scurt că ei ne învață că este vorba de ajutorul conștiinței și mărturia ei pentru a face fapte bune firești, contribuind la o stare mai puțin căzută sau mai căzută în veșnicie, dar în orice situație precis despărțită de starea harică a fericirii veșnice, care înseamnă a fi unit cu Dumnezeu sau a fi dumnezeu după har. Toți Sfinții Părinți, fără excepție, ne învață că nici păgânii, nici ereticii nu se vor mântui în sensul suprafiresc de unire cu Dumnezeu – Omul, cu nici un chip, cu atât mai puțin nu vor deveni Sfinți, dacă nu se convertesc înainte de moarte deplin la Ortodoxie. – n.n.]

În situația în care Părintele Arsenie Boca a făcut o separație clară între Biserica lui Dumnezeu, pe care o declară limpede, conform canoanelor, ca unică, sfântă, sobornicească și apostolească;

[vedeți că nici Părintele Aldea nu vrea să își exprime poziția limpede și să spună adevărul că Biserica lui Dumnezeu ce unică, Sfântă, sobornicească și apostolească este Sfânta Biserică Ortodoxă de Răsărit? Oare doar ca să îl acopere pe Părintele Arsenie Boca sau și sfinția sa este un adept al teoriei ramificațiilor? – n.n.] în situația în care mediul teologic ortodox din România l-a receptat cel puțin până în 1992 pe Francisc de Assisi drept „ortodox din catolicism”;

[Ce fals grosolan! Acum generalizează la tot mediul teologic Ortodox din România de până în 1992! Unde este Părintele Cleopa, unde este Părintele Ioanichie Bălan, unde este Părintele Nicodim Măndiță, unde este chiar și Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, pe care dacă l-ar fi ascultat l-ar fi învățat să se lepede urgent de uniatism. Sau poate vrea să ne spună Părintele

180

Mihai-Andrei Aldea că nici pe ei nu i-a cunoscut nimeni până în 1992, când sărmanul Părintele Arsenie Boca deja murise… fără vreo descoperire de la Dumnezeu în legătură cu ce înseamnă erezia și uniatismul.

5. — Care sînt însușirile principale ale Bisericii Ortodoxe, ce o deosebesc de celelalte Biserici?

însușirile principale ale Bisericii sînt cele arătate în Simbolul credinței. Biserica este una, pentru că este Trupul lui Hristos sau comunitatea credincioșilor, adîncită prin credința cea dreaptă, dar și mai mult prin Sfintele Taine în Hristos cel Unul, cel adevărat; este sfîntă și preocupată de sfințenie, pentru că Hristos cel adevărat este sfînt și lucrează în noi sfințenia prin Duhul Lui cel Sfînt; este sobornicească, pentru că membrii ei se străduiesc pentru comuniunea întreolaltă în Hristos, și pentru că se practică și în legătura dintre ierarhi, care numai împreună păzesc, prin hotărîri comune, credința neschimbată și rînduielile de viață ale Bisericii din orice timp; este apostolică, pentru că păstrează în mod neschimbat învățătura și tradiția primite de la Apostoli, pe care aceștia le-au primit nemijlocit de la Domnul nostru Iisus Hristos.

6. Prin ce anume se deosebește Ortodoxia de Catolicism și Protestantism ?

Catolicismul vede unitatea mai mult exterior și nu atît ca adunare a tuturor membrilor ei în Hristos. Aceasta îl face săși mențină unitatea mai mult prin ascultarea de un singur ierarh, nu prin comuniunea tuturor în Hristos și a păstrării neschimbate a tradiției apostolice. Dar un singur ierarh nu poate păstra și explica în mod desăvîrșit nici tezaurul învățăturii apostolice, cum îl poate păstra comunitatea tuturor ierarhilor care se frînează și se completează unii pe alții, evitîndu-se orice unilateralitate. De aceea catolicismul n-a păstrat deplin nici apostolicitatea, nici viața în Hristos sau sfințenia. La protestanți nu mai este ținută nici această unitate imperfectă. Deci, nici apostolicitatea întreagă. De asemenea, nu s-a mai respectat ierarhia de succesiune apostolică, ca o coloană vertebrală a unității între credincioși, în cursul timpului, care formează Trupul lui Hristos.

7. — în afară de Biserica Ortodoxă, ce Biserici creștine posedă harul mântuirii?

Harul mîntuirii nu se poate primi decît în Biserica Ortodoxă, pentru că este lucrarea lui Hristos rămas, ieri și astăzi, Același cu ea. Chiar teologia catolică socotește harul ceva creat, deci nu e lucrare izvorîtoare din Hristos. Mîntuirea este viață în Hristos sau a lui Hristos în credincioși prin lucrarea Lui necreată. Ea se arată unde omul înaintează în sfințenie cu ajutorul harului dumnezeiesc.142

Anatema aruncată de cardinalul Humbert la 16 iulie 1054, în numele papei Leon al IX-lea (10401054), pe altarul catedralei Sfintei Sofii din Constantinopol, prin care se afurisea patriarhul Mihail Cerularie (10431058) și întreaga Biserică Ortodoxă, a fost întemeiată implicit pe ideea necreștină și fără temei în revelația Sfintei Scripturi Biserica Ortodoxă, nerecunoscând primatul papal de jurisdicție asupra Bisericii universale a Domnului Hristos, se află întro eroare atât de mare, încât ea nu mai poate dobîndi și asigura mântuirea credincioșilor ei.

Trăgând toate consecințele din ideea eronată că Biserica Romano-Catolică este singura Biserică universală, papalitatea a depus, de la 1054 în continuare, neîncetate eforturi spre a impune Bisericii Ortodoxe admiterea primatului papal de jurisdicție. Neînvățând nimic din faptul că încercarea de impunere a primatului papal a fost cauza despărțirii și în loc să caute refacerea unității prin înlăturarea acelei cauze a dezbinării, Biserica Romano-Catolică a crezut că poate reface unitatea prin mijlocul prin care a sfâșiat-o, încercând să impună și ortodocșilor primatul papal cu sila. Ea a pornit, astfel, în încercarea de refacere a unității pe o cale greșită, care a adâncit și mai mult dezbinarea.”143

n.n.]

în situația în care încă sunt voci care îl prezintă pe Ulfila ca un ortodox greșit socotit arian, cauzele apariției celor doi în biserica de la Drăgănescu devin limpezi. Și nu țin de rătăcire, ci de dezinformare.

142 Arhim. Ioanichie BĂLAN, Convorbiri Duhovnicești, vol. 1, Ed. Episcopiei Romanului Și Hușilor, 21993 (ediția întâi a fost în 1987), s.l., pp. 182-185.

143 <http://www.vistieria.ro/Istoria-romanilor-Documente/Documente-Perioada-contemporana/Parintele-Dumitru-Staniloae-Uniatismul-din-Transilvania-incercare-de-dezbinare-a-poporului-roman.html&gt;, luni, 15 februarie 2016

181

[o asemenea rătăcire nu se poate numi dezinformare, ci rea voință în informare sau formare uniată – n.n.]

Menționez aici o teorie, după care această pictură ar avea un caracter profetic ce ne scapă. De exemplu s-a menționat cazul unei femei catolice convertită la Ortodoxie prin îndemnul lui Francisc de Assisi, care i s-a arătat în vis. Nu știu dacă se poate argumenta serios o asemenea teorie. Mie nu mi se pare că stă în picioare, dar se poate să mă înșel. Mi-aș dori să fie o proorocie adevărată despre o revenire a catolicilor în Biserică, dar îmi pare foarte puțin probabilă.

[Părintele MihaiAndrei Aldea în dorința fără limite de a scoate Sfânt pe Părintele Arsenie Boca, în lipsă de argumente reale, se leagă și de argumente în care nici sfinția sa nu crede.

Dar pentru că a ridicat această problemă este bine să fie lămurită și ea pentru a nu se rămâne în îndoială:

Părintele Iachint nea povestit că a stat de vorbă cu trei preoți din Ardeal. Unul era mare fan al Părintelui Arsenie Boca, agitându-se și susținând că se minte că Părintele Arsenie Boca ar fi pictat pe eretici ca sfinți, dar când va ajunge în țară se va interesa și dacă nu este adevărat, va veni să se răzbune. Nu are cum să picteze un Sfânt pe eretici ca Sfinți și că Părintele Arsenie Papacioc e un mare mincinos când îl denigrează pe Părintele Arsenie Boca.

– Doar nu vreți să spuneți că Părintele Arsenie Papacioc a pictat pe Francisc de Assisi la Drăgănescu, doar ca să îl acuze pe Părintele Arsenie Boca

– Doar v-am spus că nu este adevărat, nu e pictat acolo așa ceva, cea mai mare dovadă că e o minciună este că Părintele X (și a arătat pe unul din ceilalți doi) a fost cu fata lui bolnavă la Sfântul Mormânt al Sfântului Părinte Arsenie Boca și s-a vindecat de paralizie la picioare, spuneți și dumneavoastră Preacucernice Părinte, nu-i așa?

– Așa credeam și eu, până mai acum cinci minute. Dar de când am aflat că Părintele Arsenie Boca crede că ereticii pot fi sfinți și o mai și pictează, îmi dau seama că fata mea a fost vindecată de Sfântul Maslu pe care l-am făcut în acea zi și eu, fiind amăgit de ceea ce se spune, am pus minunea pe seama Părintelui Arsenie Boca.

– Și tu ai trădat?!! Nu înțelegi că totul este o minciună din invidie că nu sunt călugării ăștia la fel de populari ca Sfântul Ardealului?!! O să vă arăt eu!!!

A doua zi, Părintele agitat a venit tiptil la Părintele Iachint, șoptindu-i cu sfială:

– Iertați-mă părinte, ați avut dreptate…

– Dar de unde ați aflat?

– Nu am mai avut răbdare și am sunat la un fiu duhovnicesc al meu, care are un album cu pictura de la Drăgănescu și i-am povestit cele pe care mi le-ați spus, indignat, iar el s-a uitat în album și a văzut că era pictat Francisc de Assisi cu aură de Sfânt. Atunci ne-am dat seama că a fost amăgit și minunile de la mormântul lui sunt diavolești. Vă mulțumim că ne-ați atras atenția, chiar cu riscul de a ne supăra. O astfel de ceartă este mântuitoare!

– Să vă mântuiți întru Domnul și să vă rugați și pentru mine, păcătosul!

Slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție!

12. 03. 2015 (27. 02) Mare bucurie am trăit azi. Adrian, un fiu duhovnicesc al Părintelui Constantin Galeriu, auzind că sunt „împotriva Părintelui Arsenie Boca”, iubindu-mă a venit să mă facă atent. Era copleșit de minunile Părintelui Arsenie:

– Iachint, mi-a zis, eu de asta am venit aici: am auzit că ești împotriva Părintelui Arsenie Boca. Tu nu vezi câți oameni se îndreaptă trupește și duhovnicește prin Părintele Arsenie? Tu nu ai auzit, nu ai citit, câte minuni a făcut? Sunt atâtea mărturii… Ce i-ai găsit rău?”

I-am spus, printre altele:

Nu mă îndoiesc că Dumnezeu a făcut și că poate să facă minuni prin Părintele Arsenie Boca. Eu am atras atenția cu privire la o lucrare a Părintelui Arsenie care se dovedește a nu fi întru Hristos și pervertește conștiința Bisericii la mulți care o îndreptățesc cu minunile. Anume: pictarea în biserica Drăgănescu ca sfinți a lui Francisc de Assisi, în naos, și Wulfila semiarianul, în altar. Am vorbit de Părintele Arsenie la capitolul: „Legându-ne cu inima de cineva sau de ceva numai putem fi liberi și mărturisitori întru Hristos”. Iată, suntem puși în situația de a alege între Hristos și Părintele Arsenie. Nu trebuie să ne lăsăm impresionați de minuni, mai ales când duc la erezie. Mântuitorul nea făcut atenți: Mulți vor zice Mie, în ziua aceea: Doamne! Doamne! au nu cu numele Tău am prorocit? Și cu numele Tău draci am scos?

182

Și cu numele Tău multe minuni am făcut? Și atunci voi mărturisi lor, că niciodată nu v-am știut pe voi; depărtați-vă de la Mine, cei ce lucrați fărădelegea!” (Matei 7, 21-23)”.

Da, a zis Adrian, dar acolo este vorba despre minunile care le fac ereticii, cele care nu sunt adevărate, am citit tâlcuirea la Sfinții Părinți”.

Ai citit numai la un Părinte, am răspuns. Tot de Sfinții Părinți este arătat că Hristos face minuni prin preoții nevrednici pentru credincioși, dar ei nu se mântuiesc căci nu au murit în unire cu Hristos.

Dracul poate da durere omului oriunde, se poate vedea bolnav de cancer la aparate și apoi îl duce la părintele care face minunea și-i pervertește credința. Îmi aduc aminte că un bioenergetician i-a spus unui credincios: De ce nu iubești, de ce nu faci bine pe oameni? Ai puteri să faci minuni”. Acest credincios a venit apoi nedumerit la Părintele Cleopa și eram de față când spunea că fără să se gândească să facă minuni a pus mâna pe câțiva bolnavi și s-au făcut sănătoși. Atunci Părintele ia spus: „Spovedește-te curat de toate păcatele și mergi la Sfântul Maslu ca să scapi de draci”.

Zice, Adrian:

– De Francisc știu, l-am văzut, dar de Wulfila nu știu, trebuie să mă interesez. Și apoi nu putem exclude lucrarea harului lui Dumnezeu și printre eterodocși. L-ai citit pe Părintele Tadei? Vezi ce spune el despre asta!

Am citit undeva că o familie de ruși ortodocși s-au dus în Germania și au devenit lucrători în casă la o familie de protestanți. În localitatea aceea nu era decât o biserică catolică, dar într-o înțelegere ecumenistă tot acolo se adunau și protestanții. Când se adunau protestanți trăgeau o cortină ca să nu se mai vadă altarul și crucea și așa își făceau slujba. Într-o zi, când s-a tras cortina, stăpâna casei, la care stăteau ruși, care era protestantă, a strigat: „N-o trageți! Mai lăsați-o să ne bucurăm de slava Crucii lui Hristos!”. Iată aceasta s-a întâmplat într-o biserică catolică!?”

Am răspuns:

– Crucea este ortodoxă”.

– Da, a zis, Adrian, ai observat. Apoi pentru îndrăzneala mărturisirii ei a avut o vedenie. I s-au arătat doi bărbați, unul în lumină și altul ca un om. Cel asemenea ei i l-a arătat pe cel în slavă și i-a zis: „Iată! La el e Adevărul!” Atunci ea la întrebat, pe cel la fel ca ea: „Dar, tu cine ești?” A răspuns acela: „Eu sunt Francisc de Assisi”. După câtva timp stăpâna casei la văzut pe rus cum se roagă la o icoană a Sfântului Serafim de Sarov, cel pe care ea la văzut în slavă, și a devenit ortodoxă. Vezi Iachint cine este Francisc de Assisi? A venit și a arătat adevărul”.

– Da, am răspuns, dar, în această vedenie nu s-a descoperit că Francisc de Assisi este sfânt”.

– Dar, vezi, zice Adrian, a venit Francisc de Assisi. Când i-am zis Părintelui Constantin Galeriu aceasta, ce am citit, a zis: „Aceasta ar trebui să fie spusă la toți”.

– Foarte bine, am zis, a venit cine a vrut Dumnezeu, a venit cine trebuia. Francisc nu e liber. Dumnezeu l-a trimis pe Francisc, nu a trimis un drac, ca să se lămurească femeia că mântuirea înseamnă slava lui Dumnezeu. Zicând Francisc că Adevărul este la Sfântul Serafim de Sarov a spus tot, unde este Adevărul acolo este slava și mântuirea. După cum a arătat Mântuitorul în rugăciunea Sa Arhierească că lucrează mântuirea noastră, adresându-se Tatălui zice: „Sfințește-i pe ei întru Adevărul Tău; cuvântul Tău adevăr este. Precum pe mine M-ai trimes în lume, și Eu i-am trimes pe ei în lume; și pentru dânșii Eu Mă sfințesc pe Mine însumi, ca și ei să fie sfințiți întru Adevărul. Și nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce vor crede întru Mine prin cuvântul lor; ca toți una să fie; precum Tu, Părinte, întru Mine, și Eu întru Tine, ca și aceștia întru Noi una să fie; ca să creadă lumea că Tu M-ai trimis. Și Eu slava care Mi-ai dat-o Mie, am dat-o lor ca să fie una, precum Noi una suntem; Eu întru ei și Tu întru Mine, ca să fie ei desăvârșit întru una și ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimes și i-ai iubii pe ei, precum pe Mine M-ai iubit” (Ioan 17, 17-23).

Foarte posibil ca acea biserică catolică în care femeia a văzut slava Crucii lui Hristos să fi fost închinată lui Francisc și din această cauză Dumnezeu la trimes pe el, ca ea să nu devină eretică precum el”.

– Nu știu, a zis, Adrian”.

– Oricum, am zis, Francisc de Assisi este socotit de papistași ca unul dintre cei mai slăviți sfinți ai lor și pe el trebuia să-l trimită Dumnezeu să dea mărturie unde este Adevărul”.

183

Am vorbit mult cu Adrian și cu cei împreună cu el și alt grup care venise din Sălaj și până la urmă sau arătat a fi de acord că este nevoie să mărturisim adevărul cu privire la pictarea ereticilor în biserica Drăgănescu de către Părintele Arsenie Boca. Toți au înțeles că nu putem lua de bună și sfântă pictura care arată că ereticii și sfinții au împărtășire de Hristos. Apoi cei din Sălaj, fiind la teologie la Sibiu, și-au mărturisit nedumerirea că Mitropolitul Laurențiu lucrează pentru canonizarea a trei sfinți împreună, Părintele Arsenie, Părintele Cleopa și nu-l mai țineau minte pe al treilea.

Iată cum se pervertește conștiința Bisericii la mulți prin Părintele Arsenie Boca și prin cei care au acceptat că Biserica – Trupul lui Hristos este dezbinată. Părintele Arsenie a arătat în duh ecumenist, în duhul lui antihrist, că Wulfila arianul, cel care nu-l credea pe Hristos a fi Dumnezeu, este sfânt și are împărtășire de Hristos precum Sfântul Ierarh Athanasie. Acum aceștia arată că Părintele Arsenie este mărturisitor al Adevărului precum Părintele Cleopa, ca să pervertească conștiințele tuturor.

Duhul lui antihrist lucrează prin cei care nu mai au conștiința Bisericii, au pierdut-o când au acceptat că Biserica este dezbinată. Cei care mărturiseau, în duhul lui Dumnezeu, că: „Ecumeniști acceptând că Biserica – Trupul lui Hristos este dezbinată, adunându-se cu cei din afara Bisericii, făcând compromisuri, zicând că o unesc, fac lucrare antihristică”, au fost învinuiți de aceștia ca neavând dragoste. Acum vrea să-i „canonizeze” împreună pe Părintele Arsenie Boca și pe Părintele Cleopa ca să piardă conștiința Bisericii și cei care Dumnezeu prin Părintele Cleopa i-a ajutat să o dobândească. Apoi dacă mărturisește vreunul, din cei care s-a zidit duhovnicește prin Părintele Cleopa, adevărul că: „Aceștia lucrează apostazia canonizându-l pe Părintele Arsenie Boca”, scot vechea lor armă, spun că nu are dragoste și că este invidios. Numai cei care caută sincer mântuirea, numai cei a căror conștiință este conștiința Bisericii, cu harul lui Dumnezeu înțeleg adevărul. Dar, din păcate, aceștia sunt tot mai puțini. Cât de degrab ne este dat să vedem cele prorocite de Sfinții Părinți: „Bisericile vor fi deschise, dar creștinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în ele să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată ,,adunarea satanică”… Încă o dată vă repet să nu intrați în aceste biserici, căci Hristos și binefacerea Lui nu vor fi acolo” .

Este nevoie să judecăm lucrarea Părintelui Arsenie Boca în Duhul lui Dumnezeu. Este o prorocie. Dar, ce fel de prorocire? Cine este întru Hristos, vede deja în biserica Drăgănescu urâciunea pustiirii… Cine este în duhul lui antihrist vede în biserica Drăgănescu viitorul lor, împlinirea lucrări lor, „unirea tuturor”.

Adrian m-a întrebat:

– Cum poate un om, cu diavolul, să-și știe sfârșitul? Părintele Arsenie și-a știut sfârșitul. A spus ziua când moare tâmplarului, care i-a făcut sicriul”.

Am ținut să-i spun lui Adrian că mai impresionant este faptul că Părintele Arsenie tot în altar unde l-a pictat pe Wulfila ca sfânt a pictat și momente din viața și patimile Cuviosului Ștefan cel Nou, care a primit mucenicia pe 28 noiembrie. Posibil prin aceasta să fi arătat că deși nu a ținut cont de Erminia Bisericii a lucrat totuși în Hristos. Deci nu mă îndoiesc că a prorocit, după cum am mai spus, știm că Dumnezeu și prin Caiafa a prorocit. Precum prorocia lui Caiafa a fost înțeleasă diferit și corect au înțeles-o cei care au rămas întru Hristos, tot așa și aici, înțeleg prorocia Părintelui Arsenie corect cei ce rămân întru Adevărul lui Dumnezeu.

Adrian prietenul meu adevărat, m-a bucurat, a spus că o să cerceteze cu luare aminte ce am scris și o să mă corecteze. El nu se încrede în ce am scris, ne având în cărți de unde am luat unele trimiteri, fiindcă le-am cules din lucrările în format electronic. Una dintre ele este aceasta:

Sfântul Ignatie Briancianinov, în cartea sa Despre înșelare, mărturisește întru Adevărul lui Dumnezeu că: „Au ajuns, asemenea lui Malpas, la cea mai vârtoasă înșelare demonică Francisc de Assisi, Ignațiu de Loyola și alți nevoitori ai latinilor (După căderea Bisericii de Apus de la dreapta-credință), recunoscuți de ei ca sfinți. „Atunci când Francisc a fost răpit la cer” spune scriitorul vieții acestuia, „Dumnezeu Tatăl, văzându-l, S-a întrebat, fiind pentru o clipă în nedumerire: cui să dea întâietate, Fiului Său Celui după fire sau fiului după har – Francisc”. Ce poate fi mai cumplit, mai hâd decât această hulă, ce poate fi mai întristător decât această amăgire!?”

184

Slavă Lui Dumnezeu, Cel cei aprinde în dragostea Sa pe cei care caută să rămână întru Adevărul Lui.144

Da… criteriul final este adevărul, iar nu minunea. – n.n.]

Mai curând cred, după cum am argumentat, că a fost vorba despre o cunoaștere greșită a Părintelui Arsenie Boca în privința celor doi.

{Provenită din faptul că nu este Sfânt, deci nu a avut descoperiri de la Dumnezeu nici măcar în lucrurile esențiale, că nu este un ieromonah Ortodox serios, cu pregătire firească în cunoașterea Sfintei Predanii, că este un biet om înșelat care credea în religiile superioare și vedeniile mincinoase ce le primea de la draci.

144 Din DVD dat nouă, de către Părintele Iachint, la Sfânta Mănăstire Pavel, din Sfântul Munte, în Joia Mare, 2015. Menționăm că opiniile sfinției sale îi aparțin. Noi nu suntem de acord cu toate.

https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/descarcare-continut-blog-sub-forma-de-fisiere-pdf/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s