Ce dascăli a avut…? i) Iar în ceea ce privește ghicitul în palmă și falsa știință … – VRĂJITORIA

1.      Ce dascăli a avut, sărmanul Părinte Arsenie Boca, de au ajuns învățăturile și faptele sfinției sale atât de controversate ?

i) Iar în ceea ce privește ghicitul în palmă și falsa știință cultivată de mințile înfierbântate, prin care ocultiștii spun că posedă un simț ‎superior celor obișnuite, și prin care ei ajung să cunoască rădăcinile adevărurilor iată ce spun Sfinții Părinți:

VRĂJITORIA

2043. -Vrăjitoria este lucrarea ascunsă a diavolului sub diferite forme mai mult sau mai puțin simple. Culmea vrăjitoriei este atinsă prin spiritism (Lev. 19, 31; Deut. 14, l; Apoc. 16, 14). Scriptura veche pedepsea cu moartea pe vrăjitori (Ex. 22,18; Num. 23,25). “Dacă vreun om sau vreo femeie cheamă sufletul vreunui mort, sau se îndeletnicește cu vrăjitoria să fie pedepsit cu moartea, fiind ucis cu pietre, iar sîngele lor să cadă asupra capului lor” (Lev. 20,6 și 27; Deut. ‎‎18,‎‎ 10; I Regi 28; I Cor. 10, 13; Is. 8, 19; F. Ap. 16, 16; Gal. 5, 20). Cel ce se duce la vrăjitori dă dovadă de necredință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, socotind că poate să bea și din paharul Domnului și din al diavolului (I Cor. 10,20-21; II, 6,14-l8).

2044. -Chiromanția sau chirologia este știința cunoașterii felului de a fi după forma mîinii și a degetelor, după liniile pielii și a amprentelor degetale. Grafologia este știința de a se cunoaște caracterul cuiva după forma scrisului. Fizionomia este știința de a cunoaște felul de a fi al cuiva după înfățișarea feții și a corpului. Prenologia sau craniologia este știința după care se poate cunoaște caracterul, mai ales capacitatea intelectuală a cuiva după unghiul facial, structura craniului și a creierului. Toate acestea au temelia în studiul natural, biologic și anatomic, unde se poate întrevedea ceva cu privire la persoanele în cauză, dar niciodată nu i se poate cunoaște cu preciziune viitorul așa cum pretind acei specialiști exaltați după ocultism cu înfățișare misterioasă și anormală.

2045. -Astrologia sau căutarea în zodii, expusă atrăgător în horoscop, este pretinsa știință, prin care se poate cunoaște felul de a fi, și soarta cuiva, după zilele planetelor, și a constatărilor astronomice. în realitate este o mistificare ocultistă, contrară adevărului și osîndită de biserică fiindcă n-are nici o legătură cu știința astronomică sau adevărurile revelației.

2046. -“Ocultismul sau esoterismul este falsa știință cultivată de mințile înfierbântate, prin care ocultiștii spun că posedă un simț superior celor obișnuite, și prin care ei ajung să cunoască rădăcinile adevărurilor. în realitate, nu este decît o înșelăciune a diavolului, care a înșelat pe oameni sub diferite forme ale idolatriei, spiritismului și altor practici, pornind de la anumite realități fizice și psihice, pentru ca pe temeiul unui adevăr parțial, să ducă la o rătăcire și mai mare a minciunii înșelătoare. Ocultismul se manifestă parțial sub alte nume, osândite de biserică. Orice nume ar purta el, trebuiește demascat și osândit, fiindcă orice fel de rătăcire cu cît conține mai mult adevăr în ea, cu atît este mai periculoasă” (V. Dogmele).

2047. -Ghicirea în cărți sau cartomanția, darea cu bobi sau în ghioc, ghicirea în cafea ca șizborul păsărilor, sau cîntatui cocoșuiui sau a găinii, apariția cucuvelei, ș.a., toate aceste tălmăciri și prevestiri sînt înșelăciuni osîndite de biserică. Nimeni să nu se lase amăgit de unele coincidențe ale ghicirii, căci în toate acestea lucrează pe de o parte mintea omului rătăcit, iar pe de altă parte inspirația diavolului.

2048. -în vechime oamenii învățați se numeau magi (Fac. 4, 8; Matei 21,1), însă cu timpul au fost umbriți de magii falși, vrăjitori, șarlatani și înșelători, încît astăzi prin magie se înțelege totalitatea mijloacelor oculte de a lucra misterios în sînul naturii, și de a supune spiritele nevăzute, ba chiar folosindu-se de numele lui Dumnezeu la comanda, vrăjitorului ca să facă lucruri supranaturale, neobișnuite. Magia prin care se face binele vicleșugului, se numește magie albă, iar cea prin care se face răul se numește magie neagră. în realitate este o aceeași lucrare drăcească, prin care diavolul se pune în slujba omului vîndut Iui, pentru ca apoi acest om să-i aparție totul în muncile veșnice (Ex. 7,1l-l2 și 22, 8-l8; II Tim. 3, 8; Luca 10,18; Apoc. 12, ‎‎8-l0).

2049. -Magia care lucrează asupra minții oamenilor prin numere adică numere cabalistice prin care se pretinde că ar reprezenta lucruri ascunse, pe care le descifrează numai magul, se numește magie cabalistică. Magia care se folosește de elementele naturale, geologice și chimice ca pietre diferite, ape și soluții cu diferite amestecături se numește alchimie. Toate aceste fiind creațiuni ale înșelăciunii, ele se osîndesc aspru (VI ec 61,65).

2050. -“Cei ce se duc la vrăjitori, sau la așa numiții șutași precum și la alții asemenea, spre a învăța de la ei ceea ce ar voi să li se descopere, să cadă sub canonul opririi de șase ani, potrivit cu cele hotărite de părinți în privințele lor. Sub aceeași pedeapsă trebuie să cadă însă, cei ce poartă urși sau alte animale ca să joace, înșelînd pe cei mai neștiutori și prezicînd norocul, soarta sau spița neamului, și multe vorbe ca acestea, cum flecăresc cei rătăciți, precum și cei ce spun că alungă norii, vrăjitorii, prezicătorii și fermecătorii. Insă dacă vor rămîne în aceasta și nu se vor schimba sau feri de asemenea îndeletniciri minatoare șipăgînești, hotărîm să se îndepărteze cu totul de la biserică precum pomncesc sfintele canoane”.-“Căci, ce părtășie are lumina cu întunericul”– cum spune apostolul-sau ce potrivire este între biserica lui Dumnezeu șiidoli, sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul, sau ce înțelegere poale fi între Hristos șiBeliar. – ( I. Cor. 6,15, l6),VIec.61.

2051. -“Focurile ce se aprind de unii la lună nouă, în fața prăvăliilor, sau a caselor și peste care sar, după un vechi obicei, poruncim să nu se mai facă de acum înainte. Deci oricine face astfel, dacă va fi cleric să se caterisească, iar dacă va fi mirean să se afurisească. Căci scris este în Cartea rv a împăraților: “Și a ridicat Mânase altar întregii oști cerești în cele două curți ale casei Domnului și a trecut pe fiii săi prin foc, și-i descînta, și-i făcea să vorbească din pîntece. Și a înmulțit pe cei ce prezic și a mărit răutatea înaintea Domnului, spre a-L mînia”. -vi ec. 65.

2052. -“Prezicătorii și cei ce urmează obiceiurile păgînești sau aduc în casele lor pe cei ce fac farmece sau curățiri vrăjitorești, să fie supuși sub canonul pocăinței de cinci ani potrivit treptelor hotărite, trei ani să îngenunche și doi ani să stea la mgăciune fără a se împărtăși”. ‎‎-Ancira 24.

2053. -“Se cuvine a se cere de la împărați ca să se distrugă rămășițele idolilor din toată Africa, fiindcă această rătăcire tinde a se răspîndi. Trebuie să se dărîme și templele din țarini și locuri ascunse”. -Cart. 58.

2054. -“Cel ce mărturisește că a făcut vrăjitorie sau fermecătorie, se va canoniși cu timpul dat ucigașilor (c. 8) iconomisindu-se după felul mămirisirii sale și după felul cum s-a îndeletnicit cu acest păcat” (adică, dacă a făcut de voie ca ucigașul intenționat, dacă a fost înșelat de altul, sau numai a participat din curiozitate, ca și ucigașul fără voie).-Sf.Vasile 65.

2055. -“Cel ce se dă la meșteșugul vrăjitoriei, sau la alte păcate asemănătoare, se va canoniși cu timpul dat ucigașilor(de voie 20 de ani, fără voie la 10 ani) -Sf. Vasile 72.

2056. -“Cei ce fac vrăjitorie, sau urmează obiceiurile păgîne, sau adăpostesc în casele lor pe cei ce fac vrăji spre curățire, să fie canonisiți șase ani, un an să plîngă, un an să asculte, trei ani să îngenunche și un an să stea la mgăciune cu credincioșii și apoi se vor primi”. – Sf. Vasile 83.

1 2057. -“Trebuie să cercetăm cu grijă pe cei ce se duc la vrăjitori, sau la cei ce făgăduiesc să facă farmece cu ajutoml diavolului. Este necesar să știm dacă ei au păstrat credința cea întm Hristos, și numai din cauza constringerii, sau a pagubelor grele, sau au făcut aceasta din dispreț, față de credință, au alergat la ajutorul diavolului. Dacă ei au făcut aceasta din dispreț față de credință, sau pentru că ei nu cred în Dumnezeul creștinilor, atunci vor fi supuși canonisirii apostaților. “Insă dacă ei au făcut acest păcat din lipsa de curaj sau dintr-o nădejde amăgitoare vor fi tratați cu aceeași îngăduință, ca și cei care n-au putut să rabde furia chinurilor”. -Sf. Gr. de Nisa 3.

2058. -“…Celor ce se îndeletnicesc cu vrăjitoria sau farmecile, se scurtează cu trei ani canonul de pocăință, dacă se silesc să postească zilnic cît mai mult timp, și dacă gustă hrană uscată de post după ceasul al noulea și să trăiască în cea mai desăvîrșită evlavie, și să facă și cîte 250 de metanii, atingînd pămîntul cu fmntea. Tot așa se canonisesc și femeile care fac amulete și se îndeletnicesc cu ghicirea

norocului”. -I. Post. 22 (P. 32).

2059. – “Același canon (c. 25, 26) se potrivește pentru vrăjitori, ucigași, preacurvari și pentru toți care cad în păcate grele, dar prin rîvna și devotamentul lor spre pocăință, sau se reduce canonisirea, sau se sporește”. -l. Post .27.

2060. -“Cînd cineva ia mana griului, sau altceva dintr-acelea, acesta iată că știe lucnd dracului, ori din vin, ori din pîine, ori din altceva; de se va lăsa de aceasta, să aibă pocanie 4 ani șimetanii cîte 100 “. -PBG, 88.

2061. -Fermecătorul, vrăjitorul, prezicătorul, vărsătorul de ceară, de plumb, sau cel ce leagă dobitoacele ca să nu le mănînce lupul, sau pe vreun bărbat și femeie ca să nu se cunune, sau orice fel de farmece, douăzeci de ani să nu se împărtășească dacă se pocăiesc. -Trebnic, p. 515.

‎ ‎‎ 2062. -Preotul vrăjitor sub orice formă este caterisit. -Trebnic, p. 515, Laod. 36.

2063. -Cei ce alcătuiesc descîntecele lor, folosindu-se de psalmi, de chemarea sfințilormucenici, de ai Maicii Domnului, de cărți bisericești, de sfintele icoane, de cheia bisericii, iscodind semne prevestitoare ale viitorului, în caz de proces, de căsătorii, de furturi, de pagube, sau cîștiguri sînt stăpîniți de duhul cel rău pitonicesc (Fapte X, 16-34; XIX, 13-20), osîndit de Dumnezeu alături de toți femecătorii și exploatatorii de cele sfinte -Trebnic p. 516.

2064. -Unele descîntece se fuc Ia morminte ea să slăbănogească trupul cuiva, sau să-l silească Ia fapte rele, sau să-l zăpăcească la minte. Și cel ce le face și cel ce plătește, toți greu se canonisesc. De asemenea și cei ce descîntă sau merg Ia descîntătoare pentru a se vindeca, sau a cunoaște viitorul prin bobi, sau să poarte buruieni, sau obiecte descîntate, toți fac voia diavolului. -Trebnic. 516-l8.

2065. -Dacă cineva va păstra în gură sf. împărtășanie pentru animale sau albine sau cu alte scopuri, 4 ani să nu se împărtășească ca un vrăjitor. -Trebnic p. 526

[346]  Ierom. Nicodim Sachelarie, Pravila bisericească, Ed. Parohia Valea Plopului, Jud. Prahova, 31999.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s